کنفرانس بین‌المللی ترکیبیات، رمز و محاسبات

روزهای مهم

پایان مهلت ارسال مقالات:
1400/08/07

اعلام نتایج داوری:
1400/08/14

ویرایش نهایی مقالات پذیرفته شده و پرداخت هزینه:
1400/08/22

برگزاری همایش:
26 و27 آبان 1400