کنفرانس بین‌المللی ترکیبیات، رمز و محاسبات

 

 

برای دریافت مقالات به صورت تکی میتوان از لینک های زیر استفاده کرد.

عنوان مقاله نویسندگان
بررسی خواصی از گرافهای فازی (علیرضا گیلانی)
شاخص بانهاتی وخواص آن (سیده طاهره جلالی، مسعود قدس)
انرژی فاصله کمینه احاطه گر یالی یک گراف (سمیرا ثابتی، سعید محمدیان سمنانی)
ارائه یک مدل مکانیابی هاب برای طراحی شبکه زنجیره تأمین تجهیزات نظامی پایدار، براساس تقسیمبندی نیروهای نظامی (علی حیدری، دین محمد ایمانی)
بررسی مشاهدهپذیری سامانه های مزدوج آفین با کمک نظریه گراف (مهدی رمضانی، دوست علی مژده، لیلی حیدرزاده کاشانی)
ارایه یک نسخه تعمیمیافته از روش تجزیه آدومیان برای حل معادلات دیفرانسیل عادی در حضورنامعینی بازهای (محسن شاهرضایی، نوید رزمجوی)
چالش های امنیتی رمز ارزهای مطرح و راهکارهای امنیتی آن (رحیم اصغری، سعیده غفوری، فاطمه حاجیزاده، حسن خرازی)
استفاده از روش تفاضلات متناهی فشرده در حل معادله انتقال حرارت ناپایداردر مختصات غیردکارتی (سیده محبوبه مولوی عربشاهی، شکوفه قزلجه)
روشی مبتنی بر مدل امنیتی برای ارزیابی پویا از خطر حملات چند مرحلهای در شبکه های کامپیوتری (مرجان کرامتی، فاطمهسادات هلاتایی)
مسأله ممانعت ایمنترین مسیر: فرمول بندی و الگوریتم (جواد طیبی، ابومسلم محمدی)
H_v حلقههای فازی (محسن اصغری لاریمی، محمد اصغری لاریمی)
گرافهای فاصله متوازن یالی ظریف (سحرناز زینلو، مهدی علائیان)
14 p گرافهای کیلی مکعبی یال- انتقالی غیر نرمال از مرتبه 2 (زهرا صادری، مهدی علائیان)
مقایسه روش های ناپارامتری مبتنی بر آنتروپی در تقطیع تصاویر ماموگرافی (فاطمه آقاگلی، رحمان فرنوش)
نرخ اطلاعات بهینه برای ساختارهای دسترسی گرافی (عباس چراغی چالشتری، میترا شرافتی)
توابع کاردینال کاربرد آن ها هرمیت و در حل مسأله کنترل بهینه کسری تأخیری (فائزه سادات یوسفی، یدالله اردوخانی)
طراحی و پیاده سازی یک روش هموارسازی داده های گیرنده GPS مبتنی بر فیلترهای FIR (هومان علائیان، سید محمدرضا موسوی میرکلائی)
محاسبات پایدار برای حل معادلات دیفرانسیل مرتبه کسری با مشتق کاپوتو فابریزیو با به کار -بردن توابع پایه شعاعی مسطح و تقریب های منطقی برداری مقدار (حسین جعفری، بهشید فخرکاظمی)
گراف های کیلی فازی شهودی راف (علی اصغر طالبی، سمانه امیدبخش امیری)
مدیریت دانش مشتریان بانک با استفاده از روش خوشه بندی Anti-Harmonic-Means (سیده عطیه علی کیا امیری، جواد وحیدی)
ارائه روش نهان نگاری جدید مقاوم و دارای شفافیت بالا با استفاده از تبدیل قیچک و تبدیل SVD و الگوریتم PSO (مهدی سعادتی، دکتر جواد وحیدی، دکتر وحید صیدی، دکتر پیمان شیخ الحرم مشهدی)
ارائه یک پالایه ترکیبی وینر شرلت، مبتنی بر الگوریتم های فرا ابتکاری و ارزیابی فازی (رمضان عباس نژاد ورزی، جواد وحیدی، همایون موتمنی)
روش تفاضلات متناهی برای معادله غیرخطی فیشر کسری-زمان (اله بخش یزدانی چراتی، زهره عظیمی، محمود بدر)
محاسبه شاخص خروج از مرکز ادیز برای گرافهای بنزنی (محمد رهگشا، مهدی علائیان)
دسته بندی خانواده باج افزارهای رمزگذار با استفاده از پرونجاهای دام (محمدهادی علائیان، سعید پارسا)
گرافهای دوری صحیح چندبخشی (ژیلا عباسی، غلامرضا صفاکیش همدانی)
همگرایی بازارهای نفتی برمبنای قیمتگذاری نفت خام (محمدحسین حسینی)
شناسایی چهره با استفاده از طبقهبندهای نمایش تنک و SVD face (هدی خسروی، ابوذر غفاری، جواد وحیدی)
مطالعه ای نوین بر ارتباط بافه ها و کوهمولوژی در دیفئولوژی (اکبر دهقان نژاد، علیرضا احمدی، حسین خورشیدی)
ارائه چارچوبی برای دفاع سایبری فعال در برابر حملات سایبری پیشرفته (رحیم اصغری، حسین باقری، محمدعلی میرزازاده)
رده بندی تصاویر سیستوسکوپی بر اساس یک شبکه عصبی تطبیق پذیر (سید محمدرضا‌هاشمی، حمید حسن پور، احسان اله کوزه گر، تائو تَن)